Algemene voorwaarden ponykampen

 1. Betaling
 • Betaling voor het ponykamp dient bij inschrijving voldaan te worden.
 1. Annulering of vroegtijdig vertrek
 • Annulering van een dagkamp dient minimaal 1 week voor aanvang van de kampdag per mail door te worden gegeven. Indien niet tijdig is geannuleerd, is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij calamiteiten en/of overmacht zijn in overleg uitzonderingen mogelijk.
 • Bij vroegtijdig vertrek van de deelnemer volgt geen restitutie van het kampgeld.
 1. Aansprakelijkheid
 • Stal van Brenk, de instructeur en ponykampleiding zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing en/of letsel aan personen, paarden en/of materiële zaken (zoals auto’s, telefoons, kleding, camera’s e.d.).
 • Stal van Brenk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan onze aanwijzingen in dat kader.
 1. Risico-acceptatie en verzekering
 • De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het rijden.
 • De deelnemer is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.
 1. Beeldmateriaal
 • Tijdens onze ponykampen worden er foto’s en/of video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van Stal van Brenk. Wanneer u tegen publicatie bent, kunt u dit bij inschrijving van het kamp aangeven.